Disclaimer

Όροι & Προϋποθέσεις

Η παρούσα ιστοσελίδα ελέγχεται από την Εταιρία «FHP ΕΛΛΑΣ Ανώνυμος Εταιρία» (δ. τ. FHP ΕΛΛΑΣ A.E.) που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής (Αχαρνών 36). Στην παρούσα ιστοσελίδα, οι λέξεις "FHP", "εμείς", "εμάς" ή "δικός/ή μας" αναφέρονται στην εταιρεία αυτή, ενώ οι όροι "Όμιλος" ή "όμιλος επιχειρήσεων της Freudenberg" αναφέρονται στην Freudenberg Household Products και σε κάθε εταιρία η οποία ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από την Freudenberg ή από κάποια από αυτές.
Όλες οι επωνυμίες, τα σήματα και τα προϊόντα που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των νομίμων δικαιούχων τους.

Αποποίηση Ευθύνης:
Η εταιρεία FHP ΕΛΛΑΣ A.E.δίνει εξαιρετική σημασία στην σύνθεση του περιεχομένου της παρούσας δικτυακής τοποθεσίας. Παρά τον προσεκτικό έλεγχο του περιεχομένου, η εταιρεία FHP ΕΛΛΑΣ A.E. αποποιείται κάθε ευθύνης για την επικαιρότητα, ακρίβεια ή πληρότητα των στοιχείων που περιέχονται στην παρούσα δικτυακή τοποθεσία ή για την πάντα ανεμπόδιστη πρόσβαση σε αυτή. Οι παρούσες σελίδες αποτελούν μια μη δεσμευτική παρουσίαση πληροφοριών από την εταιρεία FHP ΕΛΛΑΣ A.E. οι οποίες ενδέχεται να τροποποιηθούν, συμπληρωθούν ή διαγραφούν οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Το αυτό ισχύει για το σύνολο του περιεχομένου που διατίθεται για λήψη στον υπολογιστή σας. Η λειτουργία και διαχείριση των μεμονωμένων σελίδων τις δικτυακής τοποθεσίας γίνεται από την εταιρεία Freudenberg η οποία ορίζεται στην παρούσα δικτυακή τοποθεσία ως η εταιρεία υπεύθυνη για τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις που ισχύουν στην επίσημη έδρα της εταιρείας. Στην περίπτωση που η προσπέλαση στο περιεχόμενο γίνεται από άλλες περιοχές, ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την συμμόρφωση με τους κανονισμούς και τις διατάξεις που ισχύουν στην περιοχή αυτή.

Αποποίηση ευθύνης για ικανοποιητική ποιότητα και παροχή εγγυήσεων:
Η εταιρεία FHP ΕΛΛΑΣ A.E. δεν φέρει ευθύνη για την διαθεσιμότητα ή το περιεχόμενο οποιασδήποτε δικτυακής τοποθεσίας μνημονεύεται πέραν της παρούσας.  Αυτό ισχύει για το περιεχόμενο που ήδη υπήρχε κατά το χρόνο της δημιουργίας του κάθε συνδέσμου και για κάθε μεταγενέστερη μεταβολή σε διαδικτυακές σελίδες που δεν ανήκουν στην εταιρεία.  Η εταιρεία FHP ΕΛΛΑΣ A.E. δηλώνει ρητά ότι κατά τον χρόνο της δημιουργίας του συνδέσμου δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη παράνομου περιεχομένου στις σελίδες που παραπέμπουν οι σύνδεσμοι.

Αποποίηση ευθύνης για εξωτερικούς συνδέσμους:
Οι πληροφορίες που περιέχονται στις παρούσες διαδικτυακές σελίδες δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να ερμηνευτούν ως επιβεβαίωση της ικανοποιητικής ποιότητας των προϊόντων ή των υπηρεσιών, ούτε οι πληροφορίες αυτές αποτελούν καθ' οιονδήποτε τρόπο εγγύηση οποιασδήποτε μορφής, είτε ρητή είτε σιωπηρή, εκ μέρους της εταιρείας FHP ΕΛΛΑΣ A.E.. Οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να τροποποιηθούν, συμπληρωθούν ή διαγραφούν οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Πολιτική προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου
Η παρούσα δικτυακή τοποθεσία χρησιμοποιεί την τεχνολογία etracker (www.etracker.de) προκειμένου να συλλέξει δεδομένα που αφορούν στη συμπεριφορά των επισκεπτών σε αυτή. Τα δεδομένα συλλέγονται ανώνυμα και σκοπεύουν στη χρήση τους για σκοπούς μάρκετινγκ και βελτιστοποίησης. Όλα τα δεδομένα των επισκεπτών αποθηκεύονται με τη χρήση ενός ανώνυμου συνθηματικού χρήστη ώστε να δημιουργείται ένα συνολικότερο προφίλ χρήσης. Τα δεδομένα αυτά δεν θα χρησιμοποιηθούν για την προσωπική ταυτοποίηση οποιουδήποτε επισκέπτη της παρούσας δικτυακής τοποθεσίας.
Πέραν τούτου, η παρούσα δικτυακή τοποθεσία δεν συλλέγει στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης σχετικά με μεμονωμένα πρόσωπα, εκτός εάν τα πρόσωπα αυτά παρέχουν εκουσίως ρητά τα στοιχεία αυτά.  Στην περίπτωση που στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης παρέχονται εκουσίως, τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό που συμφωνείται. Τα στοιχεία θα αποθηκεύονται, επεξεργάζονται ή μεταδίδονται στο βαθμό που απαιτείται για τον σκοπό αυτό μόνο.

Περιορισμοί Χρήσης
Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση οπωσδήποτε η οποία παραβιάζει τις νομικές διατάξεις ή τα δικαιώματα τρίτων. Στην περίπτωση παραβίασης, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να απαγορεύσουμε την πρόσβαση στις διαδικτυακές σελίδες.

Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία
Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει στα πλαίσια της χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο το ελληνικό δίκαιο.

Ξέρουμε ότι το κλειδί στην επιτυχία έιναι να ακούμε προσεκτικά τις ανάγκες σας.

Και επειδή κάνουμε ακριβώς αυτό, καταλαβαίνουμε τις καθημερινές ανάγκες των επιχειρήσεών σας και σας παρέχουμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις.

Επικοινωνήστε μαζί μας