Disclaimer

Disclaimer

Wyłączenie odpowiedzialności

 • Strona jest zarządzana przez firmę Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH, a wszystkie prawa do niej należą wyłącznie do firmy Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH, o ile nie zaznaczono inaczej.
 • Wszelkie informacje publikowane na tej stronie internetowej, w szczególności informacje dotyczące produktów, są przekazywane zgodnie z najlepszą wiedzą firmy Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH. Takie informacje w żadnym wypadku nie mogą być, o ile jest to prawnie dopuszczalne, interpretowane jako gwarancja lub oświadczenie jakiegokolwiek rodzaju, ani też nakładać jakiejkolwiek odpowiedzialności na firmę Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH.
 • Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH może według własnego uznania, bez ponoszenia odpowiedzialności, w dowolnym momencie zmodyfikować, zmienić lub zakończyć działanie tej strony lub jej części. Firma Freudenberg nie ponosi odpowiedzialności za aktualizację witryny.
 • Odnośniki do stron osób trzecich zamieszczone na stronie nie wyrażają poparcia dla takich witryn przez firmę Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH, a firma Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH nie ponosi odpowiedzialności za dostępność tych stron ani ich zawartość.

Oświadczenie dotyczące polityki prywatności

Bardzo poważnie podchodzimy do ochrony Państwa danych osobowych. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (art. 13 GDPR) jesteśmy zobowiązani do poinformowania Państwa o celu, w jakim gromadzimy, przechowujemy lub przekazujemy dane oraz o przysługujących Państwu prawach. Zawartość i zakres przetwarzania danych zależą w dużej mierze od danych dostarczonych przez Państwa lub danych wymaganych do kontaktów handlowych lub komunikacji z nami.

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i z kim mogę się skontaktować?
Osoby odpowiedzialne ("administrator danych"), inspektor ochrony danych i organ nadzorczy ds. ochrony danych są podane się w stopce niniejszej strony internetowej.

Jakie dane są przetwarzane i z jakich źródeł pochodzą?
Przetwarzamy dane osobowe, które otrzymujemy w ramach naszych stosunków handlowych od Państwa, od Państwa partnerów biznesowych lub od jednego z naszych partnerów biznesowych. Ponadto przetwarzamy dane, które zgodnie z prawem otrzymaliśmy ze źródeł ogólnodostępnych (np. rejestr przedsiębiorstw, katalog adresowy, media, uczestnicy targów). Dane osobowe obejmują dane personalne (takie jak płeć, imię i nazwisko, kraj, adres, adres e-mail i numer telefonu, adresy dostawy, informacje dotyczące zamówienia i fakturowania, ocenę kredytową, dane dotyczące dokumentacji, protokoły z targów itp.)

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej dane są przetwarzane?
Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w ramach naszej działalności.
Ponadto przetwarzanie danych odbywa się w uzasadnionym interesie, w związku ze stosunkiem umownym lub przedumownym, za Państwa zgodą lub w przypadku kontaktu z nami (na przykład na targach, za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty zwykłej, telefonicznie lub za pośrednictwem niniejszej strony internetowej).

Dane osobowe są przetwarzane w szczególności w związku z następującymi procesami biznesowymi:

 • Odwiedzanie tej strony internetowej lub innych marketingowych stron internetowych.
 • Kontakt
 • Rejestracja gości, dostęp do sieci Wi-Fi dla gości.
 • Ubieganie się o pracę
 • Targi i imprezy
 • Konsultacje z naszymi pracownikami lub partnerami handlowymi
 • Obsługa zamówień, dostawa, fakturowanie
 • Ze względu na zobowiązania prawne (kontrola celna i kontrola zgodności, sprawozdania z wypadków).
 • Praca tymczasowa, szkolenie
 • Kontrole jakości i świadectwa jakości, skargi i reklamacje
 • Ocena wyników podwykonawców. W ramach stosunków handlowych należy podać dane osobowe niezbędne do nawiązania i prowadzenia stosunków handlowych, do których gromadzenia jesteśmy zobowiązani na mocy prawa. Jeśli użytkownik nie przekaże nam tych danych, będziemy musieli odrzucić jego prośbę lub rozwiązać istniejący stosunek umowny.

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych, przetwarzanie to będzie się odbywać wyłącznie w celach określonych w umowie o udzielenie zgody i w zakresie w niej uzgodnionym. Zgodę można w każdej chwili odwołać bez podania przyczyn, ze skutkiem na przyszłość, o ile jest to prawnie dopuszczalne.

Kto jest odbiorcą moich danych?
Przekazujemy dane osobowe osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to dozwolone przez prawo, gdy wyrazili Państwo na to zgodę lub gdy jest to konieczne do realizacji naszych celów biznesowych.
W miarę możliwości dane te będą anonimizowane lub pseudonimizowane.
W ramach naszej grupy przedsiębiorstw tylko te funkcje lub pracownicy otrzymują dane osobowe, którzy potrzebują ich do wypełnienia naszych zobowiązań umownych, prawnych i regulacyjnych lub w celu ochrony uzasadnionych interesów.

Ponadto przesyłamy Państwa dane do podwykonawców, z którymi mamy zawarte umowy, jak np.:

 • Firma ochroniarska w celu autoryzacji dostępu
 • Dostawcy usług informatycznych i hostingowych
 • Instytucje kredytowe i dostawcy usług płatniczych do przetwarzania transakcji płatniczych przy składaniu zamówienia
 • Usługodawca świadczący usługi administracyjne w zakresie przetwarzania mailingów reklamowych
 • Dostawcy realizujący zamówienia na produkty i próbki
 • Laboratoria badawcze produktów
 • Firma logistyczna, która wysyła zamówione towary
 • Dystrybutorzy, jeśli potrzebują Twoich danych do realizacji zamówienia
 • Agencje prowadzące badania ankietowe i działania marketingowe
 • Ponadto dane są przekazywane organom i instytucjom publicznym (urzędom skarbowym, organom, urzędom celnym), pod warunkiem że istnieje obowiązek prawny lub regulacyjny w tym zakresie

Wszyscy przetwarzający i dystrybutorzy są zobowiązani umową do przetwarzania Państwa danych tylko w ramach świadczenia usług i zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Jak długo będą przechowywane moje dane?
Państwa dane są przechowywane tylko tak długo, jak jest to konieczne do przetworzenia transakcji handlowej lub spełnienia wymogów dotyczących dokumentacji. Wymogi prawne wymagają, aby pisma handlowe były przechowywane przez co najmniej 6 lat, a dokumenty istotne z podatkowego punktu widzenia przez co najmniej 10 lat. W naszych zagranicznych spółkach zależnych lub biurach te okresy przechowywania danych mogą być dłuższe, zgodnie z ustawodawstwem krajowym. Nasze systemy informatyczne mają również rozbudowane moduły ochrony danych, które nie pozwalają na ich przedwczesne usuwanie. W takim przypadku dostęp do danych zostanie ograniczony po upływie dozwolonego okresu przechowywania. Podania o pracę będą przechowywane i przechowywane przez co najmniej 6 miesięcy po zakończeniu obsadzania stanowisk.


Jakie przysługują mi prawa do ochrony danych osobowych?
Mają Państwo prawo do bezpłatnego żądania informacji o tym, jakie dane przechowujemy na Państwa temat, jak również prawo do ich poprawiania, zablokowania lub usunięcia. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, mogą Państwo odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych w przyszłości.
W pierwszej kolejności prosimy o kontakt z osobą, która ostatnio miała z Państwem kontakt. Ponadto mogą Państwo skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych.
Jeśli uważacie Państwo, że podczas przetwarzania danych osobowych naruszamy europejskie przepisy o ochronie danych, prosimy o skontaktowanie się z nami w celu wyjaśnienia wątpliwości.
Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezgodne z prawem.

Na ile bezpieczne są moje dane?
Stosujemy najnowocześniejsze środki bezpieczeństwa, aby odpowiednio chronić Państwa dane. Nasi pracownicy, podwykonawcy i partnerzy handlowi są zobowiązani do przestrzegania naszych wytycznych w zakresie bezpieczeństwa informacji i podlegają regularnym audytom.

Nota o ochronie prywatności dla tej strony internetowej, dla usług online i marketingu

Pliki cookie
W pewnych okolicznościach przechowujemy informacje, tzw. "Cookies", na komputerze użytkownika, aby móc oferować określone usługi lub lepiej zrozumieć preferencje użytkownika i zoptymalizować naszą stronę internetową.
Pliki cookie są małymi plikami tekstowymi, które często zawierają unikalny identyfikator i które są zapisywane na dysku użytkownika z serwera WWW. Pliki cookie zawierają informacje, które mogą być później odczytane przez serwer internetowy, który je zapisał. Często składają się one z serii znaków i cyfr, a czasami z dodatkowych informacji, które w unikalny sposób identyfikują komputer.
Niektóre pliki cookie są przechowywane tylko przez czas trwania Państwa wizyty na naszej stronie internetowej, tak zwane "Session Cookies". Inne, bardziej trwałe pliki cookie mogą pozostać na Państwa komputerze po Państwa wizycie na naszej stronie internetowej, a nasza strona uzyska do nich dostęp za każdym razem, gdy ponownie odwiedzą Państwo naszą stronę internetową (tak zwane "pliki cookie ID"). Niektóre pliki cookie, które są przechowywane podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej, mogą być odczytywane i przetwarzane przez inne firmy.
Użytkownik może sterować plikami cookie z tej strony internetowej, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej w taki sposób, aby w ogóle nie akceptowała plików cookie, akceptowała je wyłącznie na żądanie lub usuwała po zamknięciu sesji przeglądarki. Należy pamiętać, że korzystanie z niektórych usług może być wówczas ograniczone, a niektóre części witryny będą działały poprawnie tylko przy użyciu plików cookie.
Dodatkowe informacje na temat plików cookie używanych w naszych witrynach internetowych można znaleźć w zakładce "Cookies": Lista plików cookie (PDF)

Wtyczki wideo YouTube
Nasza witryna korzysta z wtyczek wideo z witryny internetowej youtube.com służącej do udostępniania plików wideo. Youtube należy do Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Filmy wideo z naszego oficjalnego kanału YouTube są udostępniane w trybie zwiększonej prywatności oferowanym przez YouTube. W tym trybie można ustawić pliki cookie na komputerze użytkownika po kliknięciu na odtwarzacz wideo YouTube, ale YouTube nie będzie przechowywać danych umożliwiających identyfikację osoby w celu odtwarzania udostępnionych filmów wideo w trybie zwiększonej prywatności.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika można znaleźć w Polityce Prywatności YouTube pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Google Analytics
Niniejsza strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy stron internetowych świadczonej przez Google, Inc. "("Google"). Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej (włącznie z Państwa adresem IP) będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. W przypadku aktywacji anonimizacji IP, Google skróci/anonimizuje ostatni oktet adresu IP dla państw członkowskich Unii Europejskiej, jak również dla innych stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest wysyłany na serwery Google w USA i skracany przez te serwery. W imieniu dostawcy usług internetowych firma Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu na rzecz dostawcy witryn internetowych. Firma Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Ponadto mogą Państwo zapobiec gromadzeniu i wykorzystywaniu danych przez Google (cookies i adres IP), pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod adresem: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
Więcej informacji na temat warunków użytkowania i prywatności danych można znaleźć na stronie http://www.google.com/analytics/terms/gb.html lub http://www.google.com/intl/en_uk/analytics/privacyoverview.html.
Należy pamiętać, że na tej stronie kod Google Analytics jest uzupełniony o "gat._anonymizeIp();", aby zapewnić anonimowy zbiór adresów IP (tzw. IP-masking).
Alternatywnym rozwiązaniem dla wtyczki do przeglądarki jest kliknięcie w ten link, aby zapobiec zbieraniu danych przez Google Analytics na tej stronie w przyszłości. Plik cookie opt-out jest zapisywany na Państwa urządzeniu. W przypadku usunięcia plików cookie należy ponownie kliknąć łącze.

Prawo autorskie
Zwracamy uwagę na naszą informację o prawach autorskich. Niniejsza informacja jest automatycznie dołączana do każdej kopii treści zawartych na naszych stronach internetowych i nie może zostać usunięta. Niniejsze przepisy dotyczące praw autorskich obowiązują również w odniesieniu do wszystkich dokumentów dostępnych do pobrania.

Ograniczenia użytkowania
Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie danych w sposób naruszający przepisy prawa lub prawa osób trzecich. W przypadku naruszenia prawa zastrzegamy sobie prawo do zablokowania dostępu do stron internetowych.

Państwa prawa i nasze dane kontaktowe
W przypadku, gdy którekolwiek z Państwa danych osobowych będą nieprawidłowe, mają Państwo prawo do ich poprawienia, usunięcia lub zablokowania, jeśli nie będą już potrzebne. Mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystywaniu swoich danych osobowych do celów marketingowych lub badań rynku. Mają Państwo ponadto prawo do zapoznania się z gromadzonymi danymi osobowymi.
Mogą Państwo skorzystać z tych praw, kontaktując się bezpośrednio z naszym Działem Obsługi Klienta pod adresem Vileda.Professional@fhp-ww.com.
W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt pod adresem:
Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH
Inspektor Ochrony Danych
Park Technologiczny 19
69469 Weinheim
Niemcy

Prawo autorskie
©2018 Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH, Weinheim, Niemcy. Wszelkie prawa zastrzeżone, w szczególności w odniesieniu do tekstów, obrazów i innych dzieł chronionych prawem autorskim opublikowanych na tych stronach internetowych. Powielanie, udostępnianie, przechowywanie, rozpowszechnianie, przekazywanie lub inne wykorzystywanie treści niniejszych stron internetowych bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH jest wyraźnie zabronione.

Wiemy, że kluczem do sukcesu jest uważne słuchanie Twoich potrzeb.

Słuchamy naszych klientów i rozumiemy ich potrzeby , a tym samym zapewniamy im najlepsze rozwiązania do utrzymania czystości. 

Skontaktuj się z nami